Máme pro vás připravenou akční nabídku pro nová připojení

Podrobnosti naleznete ZDE

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ

Jako vlastník technické infrastruktury poskytujeme na základě žádosti, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006Sb, o uzemním plánování a stavebním řádů (dále jen „stavební zákon"), údaje o poloze svých sítí, podmínkách napojení, ochrany, vč. dalších údajů nezbytných pro projektovou činnost a provedení stavby.

Žádosti zasílejte na email abak@abak.cz

Sazebník a způsob úhrady u nevyhrazených staveb

Poskytování výše uvedených služeb je spojeno s provozními náklady na straně ABAK spol. s r.o. V souladu se zněním § 161 stavebního zákona jsou Vyjádření k existenci sítí újezd.net zpoplatňovány dle následujícího sazebníku.

1. Vyjádření k existenci sítí (bez situace):

Náklady na pořízení elektronického vyjádření bez mapových podkladů sítí.
Cena : 300,- Kč vč. DPH

Tento druh vyjádření lze na vyžádání zaslat pozemní poštou za poplatek 182,- vč. DPH.

2. Vyjádření k existenci sítí - včetně digitální dokumentace:

Vyjádření k existenci sítí + digitální dokumentace:

Digitální forma zákresu ve formátu dwg. – JTSK, Bpv
Cena : 1 500,- Kč vč. DPH

3. Na vyžádání stavebníka je možné provést geodetické vytyčení SEK

NÁKLADY SPOJENÉ S GEODETICKÝM VYTYČENÍM

Základní cena : 5 500,- Kč vč. DPH

(Obsahuje přípravu dat, dopravu do 50 ujetých km, vyznačení trasy sprejem, vytyčení trasy do délky 100 m a maximálně 3 hodiny strávené dopravou a na stavbě.)
Doprava: 11,- Kč/km
1 člověkohodina nad základní rámec: 800,- Kč / 1 pracovník
Vytyčení trasy v délce nad základní rámec: 15 - 30,- Kč/m trasy

 

Podmínky vydání vyjádření k vytyčení sítí:

Na základě Vaší žádosti Vám bude zaslána elektronická výzva k zaplacení poplatku. Po zaplacení tohoto poplatku Vám bude v zákonné lhůtě elektronicky zaslán daňový doklad. Vyjádření k síti, případně s dalšími dokumenty dle Vaší žádosti bude vyřízeno ve standardní lhůtě. Standardní lhůta pro vyřízení Vašeho požadavku je 30 dnů od připsání platby na náš účet. Ve výjimečných případech, u nichž je nutné i místní technické prověření, může být lhůta delší. Dále se lhůta prodlužuje o dobu čekání na potřebná data od stavebníka. 

Žádost musí být kompletní. 

V platné žádosti musí být uvedeny tyto informace:
Fakturační údaje (včetně IČ a DIČ u fyzických a právnických osob podnikajících)
Kontaktní údaje žadatele (stavebníka): email a telefon odpovědné osoby

Popis stavby, projektu a to zejména:

Katastrální území

Čísla pozemků

Přehledná situace

Koordinační situace s vyznačenými výšky objektů (formát dwg, JTSK)

Situace širších vztahů

Průvodní zpráva

Technická zpráva (pokud již existuje)

Řez a pohledy objektu (pokud již jsou známy)

Umístěný stavebních jeřábů včetně trajektorie a výšky ramen (pokud už jsou již známy)

 

Veškerá komunikace probíhá pomocí emailu, osobní návštěva pouze po předchozí dohodě. Žádosti zasílejte na email abak@abak.cz